Obchodné podmienky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi firmou DISKUS, spol. s r.o. (dále jen “Prodávající”) a jejími obchodními partnery (dále jen “Kupující”).
Nedílnou součástí VOP je Reklamační řád.

Prodávající
DISKUS, spol. s r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2, IČO: 411 95 183, DIČ: CZ41195183,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 4503.

Kupující
Osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, případně osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena všeobecným obchodním podmínkám.
Kupujícímu koupí produktu, který je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrované značky, obchodního názvu, loga apod., není-li zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Kupující poskytuje prodávajícímu informaci o obchodním jméně a sídle, resp. místu podnikání, právní subjektivitě, IČO resp. DIČ, pokud je kupující registrován jako plátce DPH.
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou bez souhlasu kupujícího jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

 

III. Objednávky

Objednávky je možné provést následujícími způsoby:
– prostřednictvím elektronického obchodu na www.diskus.cz,
– e-mailem,
– osobně,
– telefonicky.
Kupující obdrží zboží za cenu uvedenou v ceníku v okamžiku objednání. Současně s vyskladněním zboží je vystaven dodací list a faktura, není-li dohodnuto jinak.
Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením stornovacího poplatku, jehož výše činí 10% z ceny objednaného zboží, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.
V případě, že není konkrétní zboží skladem, sdělí Prodávající Kupujícímu písemně, telefonicky nebo e-mailem předpokládanou cenu a termín dodání. Cenu zboží až do okamžiku vyskladnění může prodávající měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. O změně ceny zboží informuje Prodávající Kupujícího ještě před jeho vyskladněním. V případě nesouhlasu se změnou ceny je Kupující oprávněn od objednávky bez sankcí odstoupit.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Informace o produktech v internetovém katalogu a cenících Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

IV. Platební podmínky

Platbu je možné provést následujícími způsoby:
– platba v hotovosti při nákupu,
– platba předem bankovním převodem,
– na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
– platba faktury převodním příkazem.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

V. Dodací podmínky, způsob dopravy

Osobní odběr
Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zaslání přepravní službou
Je možné sjednat i jiný způsob předání. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem nebo telefonicky, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem Prodávajícímu. Pokud je Kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nelze brát zřetel.

 

VI. Záruční podmínky

Pro případ reklamace vad dodaného zboží, stanoví společnost DISKUS, spol. s r.o. (dále jen prodávající), se sídlem Kunětická 2534/2, Praha 2 – Vinohrady, pro kupujícího, který je podnikatelem a nakoupil u prodávajícího v rámci své podnikatelské činnosti, následující postup:

I.
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od prodávajícího, v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravcem.

II.
Kupující je povinen oznámit prodávajícímu okamžitě, po provedení prohlídky dodaného zboží, všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství, jakosti či provedení, než bylo určeno v objednávce, je nutno podat do 3 pracovních dnů zprávu o těchto vadách prodávajícímu, jinak platí, že zboží bylo dodáno v objednaném množství, jakosti a provedení.

III.
Pravidla pro reklamaci stanovená v tomto reklamačním řádu platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží, za něž prodávající odpovídá ze zákona, tak pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost prodávající převzal záruku. Práva z odpovědnosti za vady zboží, za které prodávající odpovídá ze zákona, musí kupující uplatnit nejpozději do konce zákonné odpovědnosti (2 roky od převzetí zboží, s výjimkou zboží s vyznačenou záruční dobou nebo dobou použitelnosti či trvanlivosti na obalu), a v případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

IV.
Reklamace (RMA – Return Material Authorization) se vyřizuje na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, a to ve lhůtě 30 dnů počínající běžet okamžikem příjmu reklamovaného zboží v servisních střediscích prodávajícího.

V.
Při uplatnění reklamace na zboží je kupující povinen dodat:
a) kompletní zboží včetně původního příslušenství (manuály, diskety, kabely apod.),
b) doklad prokazující včasnost uplatnění reklamace – nabývací doklad (doklad o zakoupení zboží),
c) zprávu s jasným popisem závady.

VI.
Nedodá-li kupující reklamované zboží s dokumentací v souladu s bodem V., vyhrazuje si prodávající právo reklamaci odmítnout. V takovém případě bude zboží vráceno zpět kupujícímu obvyklou přepravní službou na náklady a riziko kupujícího.

VII.
Po přijetí reklamovaného zboží je zboží testováno a na základě výsledků je reklamace dále zpracovávána. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři). V případě, že popis závady v reklamačním formuláři bude nedostatečný, může prodávající reklamaci odmítnout nebo případně kupujícímu účtovat práci technika. Při zjištění důvodů pro odmítnutí reklamace je kupující ihned vyrozuměn ze strany reklamačního oddělení a reklamace je dále považovaná za neoprávněnou. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo na náhradu vzniklých servisních nákladů spojených s manipulací a diagnostikováním závady (sazba 500 Kč za hod.).

VIII.
V případě závad, jež nepodléhají záručním podmínkám (např. mechanické poškození výrobku), a v případě pozáručního servisu, budou veškeré náklady související s opravou výrobku přefakturovány kupujícímu. O výši těchto nákladů bude kupující informován před zahájením opravy (telefonicky či písemně), a to formou ocenění opravy. Pokud s takovým oceněním nebude kupující souhlasit a opravu odmítne, je povinen prodávajícímu uhradit náklady na diagnostiku a ocenění opravy, jakož i případné náklady na dopravu předmětného výrobku do a ze servisu.

IX.
Reklamaci nelze uplatnit v těchto případech:
– ztráta platného dokladu o zakoupení zboží,
– porušení ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
– běžné mechanické poškození zboží, nadměrné mechanické opotřebení
– úmyslné či nedbalostní poškození zboží,
– poškození zboží použitím nevhodných doplňků k tomuto zboží,
– pokud bylo zboží poškozeno jakkoli jinak ať už fyzicky či mechanicky a toto poškození nemohlo prokazatelně vzniknout řádným užíváním tohoto zboží,
– poškození zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem),
– používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí,
– neodborná instalace, zacházení, obsluha, nebo zanedbání péče o zboží,
– poškození nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

X.
DISKUS, spol. s r.o. neručí za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení.

XI.
Pokud nebude možno řádně uplatněnou reklamaci vyřídit z objektivních důvodů výměnou za jiné zboží, prodávající kupujícímu s ohledem na typ vady buďto vrátí kupní cenu reklamovaného zboží formou vystavení dobropisu nebo kupujícímu poskytne slevu na reklamované zboží formou opravného daňového dokladu. Způsob vyřízení reklamace zboží vyplývá z reklamačních podmínek zboží, které jsou stanoveny výrobcem. Prodávající se bude řídit při posouzení vady zboží stanoviskem výrobce.

XII.
Zboží po provedené opravě v rámci reklamace je zasláno kupujícímu na náklady společnosti DISKUS.

XIII.
Není-li možné dodržet stanovenou dobu pro vyřízení reklamace, tj. 30 dnů, je kupující informován ze strany reklamačního oddělení a je mu navrženo prodloužení reklamačního období, výměna, zápůjčka jiného nebo dobropisování ceny zboží.

 

VII. Ochrana osobních údajů

  1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí, obchodních nabídek, přístupu do obchodních systémů www.diskus.cz a www.itreklama.cz.
  2. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s dopravou či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží.
  3. Souhlas Kupujícího se zpracováním Osobních údajů: Provedením registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře v obchodním systému na www.diskus.cz a www.itreklama.cz, zasláním potřebných údajů emailem nebo jejich předáním telefonicky obchodníkovi) uděluje Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícímu jako správci, za účelem realizace obchodní transakce, obchodní nabídky zboží, služeb a přístupu do obchodních systému. Kupující tímto dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním osobních údajů dle těchto Všeobecných obchodních podmínek, zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů.
  4. Platnost souhlasu: Osobní údaje Kupujícího bude Prodávající zpracovávat z hlediska již realizované obchodní transakce na základě uděleného souhlasu a zákonných povinností po dobu 10 let. Údaje získané v rámci registrace pro přístup do obchodních systémů www.diskus.cz a www.itreklama.cz jsou shromažďována do doby, než Kupující sám požádá emailem o vymazání svých dat z databáze. Poskytnutí dat je nutnou podmínkou pro registraci a nákup zboží a probíhá kontaktem s obchodníkem (email, telefon) nebo vyplněním registračního formuláře na www.diskus.cz nebo www.itreklama.cz.
  5. Odvolání souhlasu: Souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů dle těchto VOP je dobrovolný. Kupující je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat emailem na gdpr@diskus.cz nebo písemně na adrese Prodávajícího (DISKUS, spol. s r. o., Sokolovská 154, 180 00 Praha 8). Po odvolání souhlasu Prodávající zajistí, aby veškeré údaje Kupujícího byly z obchodní databáze a z uživatelského účtu zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány. Tímto není dotčena povinnost Prodávajícího zpracovávat osobní údaje Kupujícího po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
  6. Přístup Kupujícího k údajům: Kupující má od okamžiku registrace právo kdykoliv požádat Prodávajícího o informaci související se zpracovávání svých osobních údajů podle zásad ochrany osobních údajů.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.
Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.